Algemene voorwaarden

Al onze commerciële activiteiten worden exclusief beheerst door deze algemene leverings- en verkoopsvoorwaarden. Het is uitdrukkelijk verstaan dat geen enkele voorwaarde waarvan de tekst gedrukt voorkomt op de documenten van onze cliënten door ons wordt aanvaard.

In geval van tegenstrijdigheid tussen deze voorwaarden en de bijzondere voorwaarden welke vermeld zijn in de offerte, hebben de bepalingen van de bijzondere voorwaarden steeds voorrang.

De ondertekening en/of de aanvaarding van de offerte, alsook de uitvoering van de overeenkomst houdt tevens de algehele en definitieve aanvaarding in van deze algemene leverings- en verkoopsvoorwaarden.

  • OFFERTES EN AANBIEDINGEN

Alle zaken welke afgesloten worden door tussenpersonen als onze vertegenwoordigers, onze reizigers, onze agenten, enz., verbinden ons slechts nadat ze schriftelijk bevestigd werden door een bevoegde persoon dewelke het bedrijf hiertoe kan verbinden, zelfs indien wij voor voorgaande zaken zouden hebben nagelaten onze bevestiging in te zenden.

Al onze offertes geschieden zonder verbintenis. Slechts de door de verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaarde bestellingen zullen de verkoper verbinden.

De aanvaarding van de offerte door de koper wordt schriftelijk gegeven, ofwel verondersteld na ontvangst van de eerste levering.

Alle rechten en taksen van welke aard ook, inbegrepen de nieuwe taksen welke zouden ingevoerd worden in de loop van de uitvoering zijn ten laste van de koper.

  • BESTELLINGEN EN LEVERINGEN

Bestellingen dienen ons schriftelijk toe te komen, minimaal 2 weken voorafgaand aan de gewenste leveringsdatum. Bij annulering binnen een periode van 1 week of minder voor de bestelde leveringsdatum zal een annulatievergoeding verschuldigd zijn van 30% van het vermoedelijke totaalbedrag van de bestelling met een minimum van 1.500 EURO.

De goederen worden steeds voor rekening en op risico van de klant vervoerd, zelfs indien de prijs vastgesteld is franco ter bestemming.

De koper dient de verkoper op voldoende wijze te informeren over de aard en de toestand van de plaats van bestemming, zodat de verkoper het meest gepaste vervoermiddel, dat overigens steeds de keuze is van de verkoper, kan kiezen.

De koper is gehouden onmiddellijk na aankomst van de goederen de nodige hulp en materieel ter beschikking te stellen voor een spoedige lossing. Indien hij hiermede in gebreke blijft, kunnen bijkomende kosten in rekening gebracht worden.

De losplaats en/of de opslagruimte dient gereserveerd te worden door de koper en moet toegankelijk zijn voor het overeengekomen vervoermiddel en de te leveren hoeveelheid.

Wacht- en overlostijden van de vrachtwagens, langer dan 15 minuten worden aangerekend per begonnen kwartier.

Het lossen van de schepen dient aan te vangen bij aankomst van het schip na controle van de goederen en/of op de overeengekomen tijd en voorts binnen de wettelijke laad- en lostijden.

Laad- en lostijden alsook vergoedingen van ligdagen van de schepen zijn vastgesteld bij Koninklijk Besluit. (KB 09/06/2011)

De ontvanger heeft de plicht de schepen na lossing bezemschoon op te leveren en de losverklaring in te vullen en te ondertekenen. (CDNI-2018-I-2)

Alle ter bestemming verschuldigde vergoedingen en kosten, zoals bijvoorbeeld kade- en havengelden komen ten laste van de koper.

In principe worden de geleverde materialen niet teruggenomen. Wanneer in bepaalde gevallen wij er in toestemmen geleverde materialen terug te nemen, zal dit geschieden aan 50% van de gefactureerde waarde.

De in ontvangstneming van de goederen sluit tevens hun aanvaarding in.

Geen enkele klacht met betrekking tot de geleverde goederen, niet nauwkeurig omschreven en per aangetekende brief verzonden binnen de 48 uren, zal nog aanvaard worden.

Het indienen van klachten geeft de koper niet het recht de betaling van de geleverde goederen te verdagen.

De controle over de kwaliteit van de geleverde materialen dient door de koper te gebeuren alvorens te lossen. Minstens en ten alle tijde dient een visuele controle te gebeuren op de zuiverheid, voorts en vrijblijvend kan een controle gebeuren op de granulometrie van de materialen.

Indien de koper tijdens de controle vaststelt dat de materialen gebreken vertonen mag deze geenszins overgaan tot lossen, maar dient hij onmiddellijk contact op te nemen met de verkoper.

Indien de koper nalaat deze controles te doen, is de verkoper niet langer verantwoordelijk en wordt de levering beschouwd als zijnde integraal en definitief aanvaard door de koper.

De controle over de geleverde hoeveelheden zal tegensprekelijk bij de aankomst geschieden met de vervoerder of zijn vertegenwoordiger. Behoudens ingeval van een op de dag der levering zelf ingediende en als juist erkende klacht, zijn partijen gebonden door de hoeveelheid vermeld op de vrachtbrieven of de afleveringsbons.

Het connossement en/of de leveringsbon dient door de koper voor akkoord met de geleverde kwaliteit en kwantiteit ondertekend te worden.

In geval van afhaling door de koper op de productieplaats (FOT, FOB) worden de goederen verondersteld aanvaard te zijn op het moment van de belading.

De in onze bevestiging vermelde termijnen van levering dienen beschouwd als slechts ten titel van inlichting en buiten onze verantwoordelijkheid opgegeven. Vertragingen in de uitvoering kunnen derhalve nooit aanleiding geven tot schadevergoedingen of ontbinding van de overeenkomst.

Hetzelfde geldt in geval van verandering in de toestand van de koper. De verkoper heeft recht op schadevergoeding in de gevallen door de wet voorzien.

Tot de volledige betaling van de goederen, blijft de verkoper er de eigenaar van, voor zover zij niet werden verwerkt of aan derden geleverd.

  • PRIJZEN

De basisprijzen en andere voorwaarden zijn steeds gebaseerd op de soort en de omvang van de te leveren producten en diensten zoals in de offerte vermeld. Bestellingen welke niet conform deze voorwaarden gebeuren, geven de verkoper het recht de in de offerte vermelde prijzen en voorwaarden te herzien.

Omstandigheden onafhankelijk van de wil van de verkoper, opsomming is niet limitatief, zoals brand, oorlog, oproep, mobilisatie, stakingen, vorst, machinebreuk, gehele of gedeeltelijke stremmingen in de scheepvaart, gebrek aan vervoer en productaanbod, verbod van in- of uitvoer, hoog- en laagwaterstanden op de rivieren, overheidsmaatregelen en in het algemeen alle gevallen van heirkracht, geven de verkoper het recht de aanbieding te herroepen en/of de overeenkomst te verbreken, zonder dat de koper aanspraak kan maken op enige vorm van vergoeding of schadeloosstelling.

De basisprijzen zijn nettoprijzen en zijn geldig tot wijziging van één van de criteria welke onze kostprijs bepalen. Elke prijsverhoging welke de overeengekomen basisprijs exclusief BTW met minder dan 6% overstijgt geeft de koper geen recht tot ontbinding van de koop.

Kosten en/of verhogingen, voortvloeiend uit maatregelen welke opgelegd worden door de Belgische, Nederlandse, Duitse en/of Engelse overheden, gebeurlijke taksen en heffingen op energie, milieu en dergelijke meer, niet voorzienbare of extreme verhogingen van onze exploitatiekosten voortkomende uit de scheepvaart, het transportwezen en/of de productie, alsook stijgende energieprijzen, hoog- en laagwaterstanden op de rivieren, eventuele meerkosten welke gemaakt dienen te worden ten behoeve van het aanbieden van alternatieven in tijden van grote schaarste, omvaarvergoedingen, meerkosten in transport welke hun oorsprong vinden in een chronisch gebrek aan vervoerscapaciteit, evenals alle andere kosten welke zich in de loop van de geldigheid van de offerte en/of de uitvoering van de overeenkomst voordoen, zullen mits voorafgaandelijke berichtgeving onzentwege aan U aangerekend worden.

  • BETALINGEN

De betaling is steeds naar keuze van de verkoper.

Zonder uitdrukkelijk ander beding geschieden alle betalingen contant bij levering ofwel binnen 8 dagen na factuurdatum rechtstreeks op ons adres of door overschrijving of storting op onze bankrekening nr. KBC 452-6155451-39.

IBAN BE13 4526 1554 5139              BIC KREDBEBB

Wij doen geen afstand van dit recht wanneer wij met wissels op de koper beschikken. In dit geval zijn de kosten van zegels en van inning ten laste van de koper.

De koper zal door het louter verstrijken van de vervaldag in gebreke zijn zonder dat enige aanmaning vereist is. Vanaf de vervaldag zal het gefactureerde bedrag van rechtswege en zonder enige aanmaning of voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlintrest opbrengen van 1% per verlopen of begonnen maand.

Onverminderd dit rentebeding heeft de verkoper het recht, ingeval van laattijdige betaling een forfaitaire en onverminderbare kostenvergoeding te vorderen van 10% op het gefactureerde bedrag, en dit met een minimum van 300,00 EURO.

Indien de koper zijn verplichtingen niet naleeft worden alle facturen opeisbaar en niet alleen de reeds vervallen facturen. Bovendien heeft de verkoper het recht om, zonder verder kennisgeving, alle leveringen stop te zetten of de uitvoering van de respectievelijke overeenkomst, alsook eventuele andere overeenkomsten met dezelfde koper, op te schorten of te ontbinden ten opzichte van de nog uit te voeren leveringen.

In alle gevallen behoudt de verkoper al zijn rechten op schadevergoeding.

De verkoper behoudt zich het recht voor, zelfs nadat de verkoop is bevestigd, waarborgen van betaling te eisen en de verdere uitvoering van de overeenkomst uit te stellen zolang deze hem niet gegeven worden. Indien de nodige waarborgen niet gegeven worden, heeft de verkoper het recht, zonder enige gerechtelijke tussenkomt, een einde te stellen aan de overeenkomst.

Eventuele kortingen voor kontante betaling, zo deze uitdrukkelijk en schriftelijk door ons werden toegestaan mogen door de klant slechts worden afgetrokken van het verschuldigde factuurbedrag indien er geen andere vervallen facturen meer te betalen zijn.

Elke klacht over een factuur moet door de klant per aangetekend schrijven geformuleerd worden binnen acht dagen na ontvangst ervan. Na het verstrijken van deze termijn wordt de factuur beschouwd als zijnde definitief aanvaard.

  • BETWISTINGEN

In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd en in voorkomende geval het Vredegerecht van het 7de kanton te Antwerpen.

Alleen het Belgisch Recht is van toepassing.